Seneste bloggere

Se alle bloggere
 • Amalie Utzon
 • Runa Sabroe
 • Rie Maktabi Grue
 • Thomas Prehn
 • Anette Væring

Vi har brug for nye institutionsformer for at stille nye spørgsmål

Hvordan kan vi skabe grobund for et samarbejde på tværs af sektorer? Måske er et innovationslab med offentlige chefer, virksomhedsledere og visionære repræsentanter fra foreninger svaret.

Som akademiker in spe har jeg gentagne gange hørt, hvor vigtigt det er med en god problemformulering. En god problemformulering skal være forståelsessøgende. Den må ikke kunne besvares simpelt. Og måske vigtigst: En god problemformulering skal tvinge såvel læser som forfatter til at stille nye spørgsmål. Det kræver et vist ambitionsniveau på problemfeltets vegne. Jeg havde engang en underviser, som favnede en høj ambition ved at beskrive, at enhver god problemformulering tog stilling til ”svære, systemiske spørgsmål”.

Det lød noget abstrakt i en grøn studerendes ører – det gør det på sin vis stadig – men pointen er god, når emnet falder på fremtidens velfærdsudvikling.

Her mangler vi nemlig stadig at stille de rigtige spørgsmål, når drøftelsen falder på indretningen af den offentlige sektor.

De udfordringer, vi som samfund står over for, bliver mere komplekse og sværere at besvare af én sektor alene. Det ser vi, når vi har en stigende andel af udsatte unge, der står uden for samfundet. Den udfordring kan hverken en dygtig socialsektor, en frivillig forening eller en socialt ansvarlig arbejdsplads klare alene. Men de kan – måske – sammen. Et andet eksempel kunne være vores klima- og miljømæssige udfordringer, hvor enkle greb ikke slår til i diskussionen om et landbrug, der skal være socialt som miljømæssigt bæredygtigt.

Vi er nødt til at gøre noget andet og noget nyt. Det er heldigvis ikke længere kontroversielt at mene, at fremtidens samfundsudfordringer skal besvares af den offentlige, private og civile sektor i fællesskab. Se bare på de hotte buzzwords, vi har været optagede af i de seneste år: Samskabelse, tværsektorielle partnerskaber, collective impact.

Det er gode begreber, som i dén grad udtrykker en udviklingshensigt: Vi vil gerne prøve at indrette os klogere. Vi vil gerne finde løsninger mellem en effektiv offentlig sektor, et aktivt og stærkt civilsamfund og en solid privat sektor. Men det er svært at udvikle sig klogt, hvis ikke vi stiller de rigtige spørgsmål. Og i dag har vi ikke et udviklingsforum eller strukturer, der tillader, at løsningen findes i fællesskab.

Det betyder, at de gode hensigter ofte bliver til afgrænsede udviklingsprojekter – ikke solid, fremadsynet driftsforandring.

Det sker, fordi organisationerne har hver deres mandagsvirkelighed at stå til regnskab over for. Vi måler den offentlige sektor på parametre, som angår en specifik forvaltning eller et ressortområde. Vi finansierer fælles udvikling – med civilsamfund og privat sektor som parter – ved hjælp af kortsigtede puljer. Den offentlige sektor er ejer, initiativtager og sidder for bordenden i fælles udviklingsinitiativer i stedet for at være en ligeværdig part. Forståeligt nok, for der findes ikke et forum som alle tre sektorer har ligeværdig interesse og deltagelse i.

Så hvordan stiller vi de rigtige spørgsmål – og hvordan giver vi plads til at finde de gode løsninger mellem sektorerne?

I bedste MindLab-ånd kan jeg kun forestille mig, hvad et innovations-laboratorium ville kunne forandre, hvis det bestod af dygtige offentlige chefer, ambitiøse virksomhedsledere og visionære repræsentanter fra foreninger og andre organisationer. Et laboratorium, der havde til opgave at besvare de store, svære og systemiske spørgsmål. Et laboratorium, som kunne tage et fordomsfrit livtag med indretningen af vores offentlige organisationer.

Et laboratorium, som satte sig for at smidiggøre strukturerne, så det var muligt at omsætte hensigten om samskabelses til reel sam-forandring.

Den første opgave ville være at finde et fysisk mødested. Den næste ville være at lave en god problemformulering. Her er et par bud, som (vistnok) overholder min gamle undervisers retningslinjer:

Hvordan kan vi åbne vores offentlige organisationer samtidig med, at vi kan lade dem stå til regnskab for at overholde gældende serviceforpligtelser? Hvordan kan vi reelt skabe grobund for et samarbejde på tværs af sektorer? Hvordan formulerer vi ambitiøs politik, der sikrer, at vi ikke stiler efter lokale effekter, som alene ses på én bundlinje – men som forpligter samfundets parter på systemiske effekter?

Designantropologi / Antropologidesign

Design og antropologi. Der opstår et stort udviklingspotentiale, når de to tilgange kobles sammen. Læs inspirerende cases fra MindLabs arbejde her.

Lene og Soffi tegning

Ordet ‘designantropologi’. Det vrimler med bøger, uddannelser, tidsskriftartikler, ph.d.-afhandlinger, seminarer, konferencer og workshops, som omhandler krydsfeltet mellem antropologi og design. Inden for den akademiske verden har antropologen Wendy Gunn skrevet en anerkendt bog om emnet, mens konsulentvirksomheder som Designit og Red Associates er fortalere for metoder, der kombinerer design og antropologi. I vores daglige arbejde i MindLab har vi oplevet, at design og antropologi har noget forskelligt at byde på, og at det afhænger af konteksten, om det er gavnligt at lægge mest vægt på antropologi eller design. Når vi taler om ‘antropologidesign’ og designantropologi leger vi derfor lidt med ordene for at understrege, at vores fag kan noget forskelligt, og at det giver forskellige muligheder at lægge vægten på henholdsvis antropologens grundprincipper eller designs grundprincipper i det frugtbare samarbejde mellem vores to discipliner.

Umiddelbare modpoler

Vi har erfaret at der findes et innovationspotentiale i krydsfeltet mellem design og antropologi. Og dette til trods for at antropologi og design er discipliner, som i deres udgangspunkt tilgår udforskning af problemer ud fra modsatrettede perspektiver. Sat på spidsen kan man sige, at antropologien traditionelt har fokuseret på at udforske, beskrive og analysere menneskers sociale og kulturelle virkelighed for at forstå, hvad der er på spil for netop de mennesker og hvordan verden ser ud fra deres ‘inderside’. Design har derimod sit udgangspunkt i produkters tilblivelse og opfyldelse af menneskers behov. Her er fokus på det skabende og formgivende i fagets grundstruktur, som munder ud i en konkret tilblivelse – et design. Antropologien fokuserer altså på at forstå den eksisterende virkelighed ud fra mennesker, mens design fokuserer på at ændre virkeligheden ud fra mennesker.

Modpoler kan inspirere hinanden

Imellem disse to perspektiver finder vi en grundlæggende modsætning i måden at håndtere et research-spørgsmål, men de nyeste tendenser inden for fagene peger på, at det er ved at ændre sig. Inden for antropologien ser vi i disse år et skift væk fra et deskriptivt fokus, hvor forståelse og analyse er målet, til en mere skabende antropologi, hvor antropologen og ‘de analyserede’ aktivt samarbejder om at anvende den viden, man i fællesskab har generet, for at pege mod nye fremtider.

Inden for design feltet er der i højere grad end tidligere, fokus på at forståelse af ‘brugeres’ sociale og kulturelle liv kan åbne op for mere nuancerede designs gennem øget samarbejde med brugerne, hvor brugernes erfaringer og kulturelle kontekst inddrages bredere i designprocesser frem for et snævert fokus på det, der relaterer sig til produktet – designet – man søger at skabe. Det sker eksempelvis, når MindLab køber et antal lærere fri fra undervisning i en periode med det formål at inddrage deres viden og erfaring i optimeringen af tids- og kvalitetskabalen på Odenses folkeskoler. På den måde sikrede vi os, at MindLabs anbefalinger blev baseret på lærernes egne erfaringer og behov.

Design og antropologi kan altså lære af hinanden og opnå øget værdi ved at inkorporere en del af hinandens grundlæggende tankesæt, selvom der fundamentalt er tale om to discipliner.

Scoping af et projekt – tag fra begge modpoler

Afhængig af et projekts scope kan det være mere eller mindre relevant at starte ud med et design- eller antropologifokus. Overordnet er designtilgangen oplagt i projekter med et snævert fokus, bl.a. fordi den indebærer visualisering, dvs. skitsering eller illustration, som betyder at man går fra abstrakt til konkret. Det er med til at skabe en fælles referenceramme, som er afgørende for, at de involverede i projektarbejdet får et fælles ‘sprog’ at diskutere ud fra.

I mere komplekse projektarbejder, hvor det fra begyndelsen er mere åbent, hvad en problemstilling bunder i, er det frugtbart at begynde med et bredt, antropologisk fokus, da det giver et bredere perspektiv på den virkelighed, som omfavner udfordringen, der arbejdes med. Det handler om at give plads til det komplekse eller abstrakte for at finde ind til kernen i en udfordring, hvis detaljer man ikke kender på forhånd.

Designantropologi og ‘antropologidesign’ i praksis

I det følgende beskriver vi to caseeksempler, hvor der i det første eksempel blev lagt mest vægt på design med antropologi som sekundær hjælpedisciplin, mens der i det andet eksempel blev lagt mest vægt på antropologi med design som en understøttende kompetence.

Designantropologi – når vi kender udfordringen

MindLab har siden 2009 haft en online guide i innovation til fri anvendelse for alle. Guidens primære formål er at give offentlige udviklingsmedarbejdere mulighed for, at tillære sig de metoder som vi arbejder med på kontoret, og på den måde viderebringe innovationsarbejdet i hverdagen efter endt samarbejde med MindLab. I øjeblikket arbejder vi på en opdateret guide, med nyeste metoder, baggrundsviden og inspiration. For at kortlægge den eksisterende guides kvaliteter såvel mangler, blev der udviklet en række plakater som skulle hjælpe til at skabe det nødvendige overblik. I interviews med 8 udviklingsmedarbejdere fra MindLab’s ejerkreds (UVM, EVM, BM, Odense Kommune) blev plakaterne anvendt som en fælles referenceramme at snakke udfra. I kombination med en tænke-højt-test, blev det muligt at forstå brugernes interaktion med Innovationsguiden langt bedre og tale om konkrete ønsker. Havde interviewene foregået uden plakaterne, ville brugerindsigterne have været mere abstrakte og mindre anvendelige. I den kommende tid følges feltarbejdet op af en workshop, hvor der skal testes prototyper for den nye guide, sådan at brugerne inddrages løbende, for at sikre at den nye guide i sidste ende bliver attraktiv og brugervenlig at benytte.

Billede til Lene og Soffi blog

‘Antropologidesign’ – når vi først skal undersøge, hvad der er vigtigt

Projektet ‘Implementering i BM’ handlede om, at Beskæftigelsesministeriet (BM) ønskede at skabe grobund for god implementering i forbindelse med lanceringen af flere omfattende reformer som bl.a. reformen af førtidspension og fleksjob samt kontanthjælpsreformen. Fokus i projektet var BM’s egen arbejdspraksis og organisering, hvor BM ønskede at sikre et optimalt samarbejde om en god og effektfuld implementeringsindsats internt i ministeriet. MindLab gik til opgaven med det antropologiske ben først, i og med at MindLabs rolle i projektet var at udføre en åben udforskning og hjælpe BM til at få en dyb forståelse af, hvordan udvalgte kernebrugere oplevede arbejdet med implementering forskellige steder internt i ministeriet. MindLab gennemførte interviews med 10 udvalgte kernebrugere fra forskellige kontorer i BM. Baseret på MindLabs feltarbejde i ministeriet og international forskning i implementering udarbejdede vi en række hypoteser, som vi efterfølgende testede sammen med brugerne. Efter feltarbejdet blev der fulgt op med databearbejdning, hvor de vigtigste kvalitative indsigter om potentialer og barrierer for god implementering blev udvalgt og visualiseret. De visualiserede indsigter var centrale i det videre projektsamarbejde og medvirkede til, at drøftelserne i BM om implementering blev konkretiseret og pegede frem mod håndgribelige løsninger. Igen var det altså i krydsfeltet mellem antropologiens dybe kontekstforståelse af BM’s eksisterende implementeringspraksis og designs fokus på det skabende og fremadrettede, at det blev muligt først at få en dyb forståelse af den eksisterende praksis for derefter at pege frem mod nye konkrete potentialer i samarbejde med brugerne.

Selvom antropologi og design traditionelt har forskellige udgangspunkter, ligger der en stor potentiel værdiskabelse i at lade fagene inspirere hinanden. Modsætningen mellem de to discipliner kan skabe et frugtbart samarbejde, fordi vi som designere og antropologer har lært henholdsvis at indsnævre og at udbrede. Alt efter et projekts scope og formål kan vi med forskellig vægtning kombinere designs systematiske tilgang til at konkretisere fremtiden gennem skitser og prototyper og antropologiens nuancerede analyse af hvorfor mennesker handler, som de gør.

 

Hvis du vil læse mere:

Gunn, Wendy et al. (2013). Design Anthropology, Theory and Practice. London: Bloomsbury Publishing.

Halse, Joachim (2008). Design Anthropology: Borderland Experiments with Participation, Performance and Situated Intervention. Ph.d.-afhandling, IT-Universitetet i København. København: IT-Universitetet.

Seminar om designantropologi 4. marts 2015, arrangeret af forskergruppen Business and Organisational Anthropology, Institut for antropologi, Københavns Universitet.

Kandidatuddannelse i codesign på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i København.

Research Network for Design Anthropology.

 

Vi deler på Folkemødet

På årets Folkemødet har MindLab inviteret til debat om deleøkonomi. Allieret med Claus Skytte, ekspert i deleøkonomi og forfatter til bogen “Skal vi dele?“, diskuterede vi pontentialer og udfordringer på en solrig Kirkeplads i Allinge.

Der er et stort samfundspotentiale, hvis vi bliver bedre til at udnytte vores ressourcer. Claus Skytte påpegede, at biler som ofte er ledige og blot optager plads 95% af tiden. Hvis bilen eksempelvis kun bruges mandag og tirsdag, kan den måske gøre nytte hos andre onsdag, torsdag og fredag?

AirBnb, Gomore, Netflix, Spotify og Zipcar har alle revolutioneret deres branche. De viser, at en ny bølge er over os. Tidligere kunne man ikke drømme om at dele sit konto- eller telefonnummer på internettet, hvor vi i dag glædeligt deler bil og bolig med fremmede mennesker.

Flere deltagere til vores arrangement spurgte om, det i virkeligheden er en ny trend. De færreste har oplevelsen af at revolutionere traditionel økonomi, når de låner en kop sukker hos naboen eller deler en trailer med genboen. Deleøkonomi er dermed i sig selv ikke et nyt fænomem, men skalaen er hidtil uset. Teknologiens muligheder giver os millioner af naboer og genboer. Med blot få klik kan vi dele med resten af verden. Derfor kan man tale om det, Claus Skytte omtaler som deleteknologi. Den muliggør, at vi ikke hver især behøver at eje en fysisk cd eller dvd. I stedet kan vi få adgang igennem onlinetjenester. Deleøkonomi udskifter dermed ejerskab med adgang.

Det et nærliggende at spørge, hvordan det offentlige kan drage nytte af nye muligheder og de mange ressourcer, der opstår, når vi deler. Og hvordan undgår vi globale virksomheder får monopol på deleøkonomien?

For Claus Skytte er svaret lige til. Vi skal facilitere og ikke regulere.

 

Bedre offentlig service i Frankrig

Rie Maktabi fra MindLab blogger fra det franske innovation lab “La 27e Region” i Paris. Formålet med samarbejdet mellem de to innovation labs er at udveksle viden og ideer og skabe gensidig inspiration.

Mit første projekt er en del af programmet “La Résidence”. Stedet er “Hôpital Nord” – et offentligt hospital i den nordlige del af Marseille. Vi er et team af servicedesignere, sociologer og byplanlæggere, der besøger stedet i en uge tre gange i løbet af et halvt år med det formål at udvikle bedre og innovative løsninger ved at teste prototyper af mulige løsninger sammen med brugerne.

Dette er uge 1:

 

Dette er uge 2, hvor vi tester prototyper på hospitalet:

 

Overvejelser fra uge 1 af “La Résidence” på “Hôpital Nord”:

Ved hospitalets indgang mødte vi en flok mennesker, der stod der for at trække frisk luft, ringe til pårørende – eller blot ventede på at blive undersøgt. I indgangsområdet bemærkede jeg, at marmorgulvet havde lange revner, og da jeg så op, fangede øjet en plakat med invitation til hospitalets 50 års jubilæum, der hang og blafrede. Man fik et indtryk af, at hospitalet ikke var blevet nævneværdigt renoveret, siden det blev bygget. Indretningen var i brune toner, og en skov af gule lapper kæmpede om min opmærksomhed. Det var ikke nemt at finde ud af, hvor man skulle starte og slutte. Måske er det fordi, jeg ikke er så god til fransk, men det virkede forvirrende. Der var afsat et område i receptionen til de enkelte administrative servicetilbud. Hver del havde sit eget lille rum med glasvægge og fastmonterede stolerækker, hvor man kunne vente. Ingen steder fremgik det, hvor lang ventetiden var. Det mindede mest af alt om en banegård, bortset fra, at på banegården har man digitale informationsskærme. Den eneste digitale løsning i modtagelsen var et skilt der viste, hvilket nummer, der blev kaldt frem til at tage plads i en af serviceboksene.

Hospitalets modtagelsesservice

Jeg gik hen til den første serviceskranke med titlen “Etiquette.” Her skulle man betale for sin behandling. Selvom man ankommer i ambulance eller har tid hos en læge, skal man vente i køen for at vise sit sygesikringsbevis og betale, før man får lov at komme ind. Mens jeg spiste frokost, ankom en ældre dame til modtagelsen i ambulance og blev bragt ind på en båre af tre ambulancefolk og hendes mand. Hun måtte vente på at få udleveret sin “etiquette”, selvom hun havde smerter og havde brug for behandling hurtigst muligt.

Den besværlige procedure virkede helt ulogisk i så sårbar og presset en situation. Jeg spurgte lederen af “Etiquette”-afdelingen, om proceduren ikke lige så godt kunne udføres som afslutning på hospitalsbesøget? Hun fortalte, at de var bange for, at patienterne skulle forlade hospitalet uden at betale.

Hvad er “La 27e Region”?

“La 27e Région” er et offentligt innovationslab, specielt for lokale og nationale myndigheder og administrationer. De arbejder med social innovation, servicedesign og samfundsvidenskab, og målet er at anvende deres metoder til at skabe radikale ændringer i den måde, de offentlige politikker udformes på. Teamet består af servicedesignere, politologer og projektledere. Indtil nu har “La 27e Région” gennemført over tyve aktions-forkningsprojekter i partnerskab med ni regionale administrationer og under tre forskellige programmer, “Territoires en Résidences”, “Re acteur Public“ og “La Transfo”.

Konceptet:

3 uger i marken.

 1. En uge: Observation. Lær hospitalet og omgivelserne at kende.
 2. En uge: Udvikling af prototype sammen med personale og brugere af hospitalet.
 3. En uge: Forslag til løsning til hospitalet.

– Vi bor sammen med borgerne i området i det nordlige Marseille og arbejder fuldtid på hospitalet i en uge, tre gange i løbet af de næste seks måneder.

 

VORES PERSPEKTIV ER LÅSEN OG NØGLEN

Når vi skal løse ting på en ny måde eller løse problemer uden kendt løsning, er et velkendt og velment råd ofte, at vi skal ’tænke ud af boksen’. Selv er jeg ikke særlig vild med den formulering, slet ikke hvis den serveres af en overivrig konsulent, der kaster om sig med farvede post-its.

Men uanset om det er konsulenten eller dig selv, som forsøger at påtvinge denne sagnomspundne rejse ud af boksen, så er der noget om snakken: For vi er alle låst af vores perspektiv. Vores perspektiv er vores specifikke, erfaringsbaserede blik, og når vi løser et problem med afsæt i dette blik, bringer det ofte ikke noget nyt i forhold til at komme frem til nye løsninger.

Derfor ligger nøglen til de nye løsninger også i vores perspektiv, men i et ændret og nyt perspektiv. Og altså ’ude af boksen’.

Problemet er imidlertid ikke så meget, at vi anskuer vores udfordring ud fra velkendte modeller, men mere at vi ofte anlægger vores hæmmende automat-perspektiv mere eller mindre ureflekteret og ubekymret. Og så er vi blinde for vores snævre tilgang til både problem og løsning.

Altså er en del af løsningen alene opmærksomhed på, at man er hæmmet af sit perspektiv, og at man er hæmmet i sit forsøg på at ændre sit perspektiv på problem og løsning.

Her vil jeg fremhæve tre meget almindelige adfærdsmønstre, som er med til at begrænse vores evne til at arbejde med vores perspektiv:

1) Vane
Vi gør som vi plejer. Måske fordi vi er dovne eller pressede på tid. Eller måske fordi det virkede sidst. Og i den forstand er vanen i virkeligheden en afart af erfaring, og vi er vant til at betragte erfaring som noget godt.

Men i problemløsningen kan erfaringen hæmme for at tænke nyt, og det vil i særdeleshed anspore til, at man søger at løse problemer eller opgaver med gamle tilgange. Her kan udfordringen være, at vi helt overser den vigtigste kilde til forbedring, og det fulde potentiale ikke forløses.

2) Forudindtagethed
Vi har på forhånd dannet os en mening. Måske baseret på en erfaring, et rygte eller bare en antagelse.

Vi bygger således vores egen sandhed op, som er væsentlig stærkere end selve perspektivet, og derfor bliver den ’sandhed’ også styrende for vores perspektiv. Og ofte er man ikke åben for alternative input, objektive såvel som subjektive, som strider mod denne ’sandhed’, og således er ens perspektiv fastlåst.

3) Forfængelighed
Vi er bange for at udstille os selv, vores ’dumhed’ eller ’uvidenhed’.

I det øjeblik vi forlader kendt territorium, er vi opdagelsesrejsende. Og ja, i moderne organisationer, offentlige såvel som private, er det er forbundet med usikkerhed og uvidenhed. Og ingen har lyst til at ødelægge en lovende karriere ved at stille et dumt spørgsmål eller slet og ret sige: ”Det aner jeg ikke noget om.”

Det er oplagt at tro at denne adfærd er særligt knyttet til ekspertrollen, fordi man jo både opfattes, tituleres, og måske endda også lønnes som den mest vidende indenfor et givent område, og at alt dette vil bortfalde i det øjeblik man signalerer uvidenhed. Men det er faktisk ligeså svært for den nye, uerfarne der jo er i gang med at opbygge sin position i organisationen.

Nu er det nærliggende at konkludere at vi er individuelt ansvarlige for at bryde med vores eget automat-perspektiv, men det er kun til dels rigtigt. For faktisk er det næsten en uoverstigelig opgave at bryde med sit perspektiv, alene af de tre ovennævnte grunde.

En lettere vej ind i perspektivændringen er at bringe flere individuelle perspektiver i spil på samme tid – igennem dialog og proces. Hvor man er åben omkring sit eget perspektiv og åben overfor andres. Ofte er løsningen jo en kombination af eksisterende muligheder og tilgange, og i den forstand har vi ikke brug for at tænke ud af boksen, men blot dele, hvad vi har af viden og erfaring, og sammen forsøge at sammensætte disse på nye måder.

Krøllen på halen er imidlertid, at man i denne proces, til det næste møde med kollegerne, skal være ligeså opmærksom på de tre hæmmende adfærdsmønstre, fordi de skaber rammen om mødet og fundamentalt for organisationens samlede kultur omkring udvikling, og derfor næste gang man står i en situation, hvor perspektivændring er krævet, og ens vaner, forudindtagethed eller forfængelighed spiller en et puds, så er det værd at huske på, at i gamle dage, da man rejste ud på de endeløse have på en firkantet jordklode for at søge nye verdener, var det forbundet med og hyldet som mod og nysgerrighed. Ikke med løftede øjenbryn fra kollegerne.

MindLab tager til Paris!

MindLab-medarbejder Rie Maktabi blogger det næste halve år fra det franske innovationslab “La 27e Region” i Paris. Formålet med samarbejdet mellem de to labs er at udveksle ideer og erfaringer og ikke mindst lade sig inspirere af hinanden.

Hvad er “La 27e Region”?

“La 27e Région” er et innovationslab for primært lokale og nationale institutioner. De arbejder med social innovation, service design og sociologi. De arbejder med disse metoder for at inspirere og guide en radikal forandring i måden offentlige institutioner arbejder på i dag. De består af et hold af service designere, cand.polit’er og projektledere. Indtil videre har “La 27e Région” produceret mere end tyve aktioner, undersøgelser og eksperimenter sammen med offentlige institutioner under deres tre programmer: “Territoires en Résidences”, “Re acteur Public“ og “La Transfo”.

De er også et konkret sted som de kalder “Superpublic”. “La 27e Region” deler det med unge freelance service designere, entreprenører og et ministerie kaldet SGMAP. Det giver en kreativ atmosfære hvor der er plads til innovation og nye samarbejder på kryds og tværs. “Superpublic” holder workshop, bogudgivelser, konferencer og træning sessions, der gør det til et dynamisk inspirerende arbejdsmiljø. “La 27e Region” er blevet inspireret af MindLab i udviklingen af deres innovationslab, men jeg kan allerede mærke, at vi kan få ligeså meget inspiration fra dem.

Lad os udveksle erfaringer og ideer!

Jeg er meget nysgerrig på, hvordan de arbejder og jeg glæder mig meget til at prøve en pallet af deres metoder de næste måneder. Det bliver også spændende at opleve den franske kultur og se, hvordan det franske samfund tager fat i de problematikker som vi også kæmper med derhjemme, f.eks. uddannelse, sundhed, arbejdsløshed mm. Den franske regering har endnu ikke taget gov-lab konceptet til sig som derhjemme, hvor MindLab er en integreret del af forskellige ministerier og Odense kommune. Det bliver spændende at følge debatten og fornemme, hvor langt den franske regering er med tankerne om at invitere designfaget mere ind i varmen.

Service Design er som i Danmark en ny måde at tænke design på. At implementere design i offentlige institutioner er både nyt for regeringen og for designerne. Min kollega Laura som arbejder som service-designer hos “La 27e Region”, fortalte at de måtte tigge og bede om at få en kandidat i service design på hendes universitet “l’Ecole Nationale de Création Industrielle”. Det samme skete på mit universitet “The Royal Danish Academy of Design”, hvor jeg nu officielt er det første kuld på “Co design” kandidaten. Da denne tilgang til designfaget er så ny, er det at udveksle viden og erfaring endnu vigtigere.

Projekterne

Jeg kommer til at tage del i en del projekter igennem mit ophold hos “La 27e Region”:

La Territoires en Résidence – at “Hopital Nord”

Er et udforskende program, der inviterer et multidisciplinært hold til at arbejde på en offentlig institution i Frankrig. Ideen er at finde innovative løsninger ved at prototype mulige løsninger med brugerne. Projektet finder sted i 3 intense uger, hvor man dykker helt ned i projektet, ved at arbejde fuldtid på den offentlige institution og endda bo med pårørende til den specifikke case. Denne gang er det et hold Service Designere, Sociologer og Landskabsarkitekter der tager til det nordlige Marseille på et offentligt hospital; “Höpital Nord”.

Re acteur Publique – La Pointeuse

La Pointeuse er en del af det nye program “Re acteur Publique”. Dette projekt søger mod at påvirke de fremtidige offentlige administrationer ved hjælp af service design metoder.  “La 27e Region” skaber en platform for eksperimentering, samarbejde og kreativ tænkning igennem workshops med særligt udvalgte fagfolk, såsom forskere, eksperter samt folk der har praktisk kendskab til den specifikke case. Alt den viden som der bliver samlet på workshoppen, bliver derved viderebragt på et møde for en større gruppe embedsmænd for at få flere synspunkter og reaktioner. Ideen er at embedsmændende skal blive så inspireret at de får lyst til at gå tilbage og afprøve de nye metoder med det samme. Projektet er faciliteret og designet af “La 27e Region” og service design firmaet “Plaussible Possible”, som også er en del af “Superpublic.”

Design for Europe

Det engelske NESTA afholder en event “Design for Europe” co-funded af “The European Union.” Det er en event bliver afholdt flere steder i hele Europa og har til formål at inspirere til nytænkning og give inspiration til, hvordan man kan implementere design som et led til bedre og mere kreative løsninger, når vi arbejder med komplekse samfundsmæssige problematikker. “MindLab” og “La 27e Region” afholder et event i Paris, der inviterer eksisterende Design Labs til at udveksle erfaringer og inspirere hinanden.

Innovation Guide

MindLab arbejder med en ny “Innovation Guide”, der skal give mulighed for offentlige administrationer og andre interesserede, til at blive inspireret til at komme på nye innovative ideer og hvordan de kan involvere brugerne i processen. Guiden tilbyder servicedesign-metoder, der byder op til kreative kommunikations former. Jeg vil have øjne og ører åbne og beskrive de metoder jeg oplever her hos “La 27e Region” og hos “Super Public”.

Jeg er meget spændt på at være en del af “La 27e Region” og jeg glæder mig til at udforske deres metoder og tilgange. Jeg er sikker på at jeg kommer til at blive meget inspireret af at sidde i dette dynamiske studio-space “Super Public” og arbejde på disse spændende projekter. Derfor vil jeg hver måned dele mine observationer, tanker og ideer med et blog post og et visuelt postkort.

Så stay tuned…

 

Design-camp med høj energi, designmetoder og krøllede ideer

MindLab havde forleden besøg af en professor og 20 designstuderende fra Delft University of Technology, Holland. De havde kontaktet os, fordi de ønskede at afprøve nogle af alle de designmetoder, de dagligt bliver undervist i. Designmetoder de også på forbilledligvis har beskrevet og illustreret i bogen ’Delft Design Guide’.

De studerende arbejdede energisk fra tidlig morgen til sen aften på ideer til, hvordan MindLab’s kommende version af innovationsguiden.dk kan redesignes. Hvordan kan guiden blive endnu mere brugervenlig? Og hvordan kan den tage form uden for computeren, var nogle af de spørgsmål, de arbejdede på. Vi havde i løbet af eftermiddagen samarbejdspartnere på besøg. De kom med deres umiddelbare input til de nye ideer, hvorefter ideerne gennemgik endnu en iteration. 13 timer og rigtig mange gode inputs til det videre arbejde. Et intensivt format vi klart kan anbefale.

Denne sommer skal vi rigtig i gang med at redesigne innovationsguiden.dk. Bruger du guiden, hører vi meget gerne dine eventuelle tanker og ideer. Måske er der noget, du savner eller konkrete metoder, du tænker kunne gøres mere brugervenlige?

 

Reformér gennem partnerskaber

Undervisningsministeriet og andre ministerier bruger en ny måde at reformere den offentlige sektor. De reformerer gennem partnerskaber.

Der er store udfordringer, når reformer skal implementeres. Gennem aktiv brug af partnerskaber kan ministerier, regioner og kommuner få skabt engagement og få gjort nye aktører aktive som partnere, hvilket kan give bedre muligheder for tilfredsstillende resultater til sidst.

 • Reformer giver udfordringer, når de skal implementeres

Når Folketinget har vedtaget en lov og en regering har sat et nyt projekt på dagsordenen ligger det rigtig hårde arbejde forud: Hvordan omsættes de gode reformintentioner til praksis? I Undervisningsministeriet er implementeringen af Folkeskolereformen i fuld gang. I Beskæftigelsesministeriet er der fokus på den ny Beskæftigelsesreform. Begge steder hjælper MindLab til. I Digitaliseringsstyrelsen er arbejdet med en næste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi undervejs. I Miljøministeriet har miljøministeren lige offentliggjort en ambitiøs strategi om ”Danmark uden affald II”. Reformerne implementerer ikke sig selv. Der sker heller ikke noget, hvis ministeren blot giver ordre. Reformer kræver opbakning, engagement og opbygning af nye relationer for at lykkes.

 • En meget anvendt måde for tiden er at skabe og lede partnerskaber for at få implementeringen i hus

De reformaktive politikere og embedsmænd skal skabe begejstring og engagement for at reformerne skal kunne genkendes i hverdagens praksis. Og de gør det så i mange tilfælde. Undervisningsministeriet har arbejdet med initiativet om ”Ny nordisk skole”. De har også lavet et ”Partnerskab for folkeskolen”. I implementeringen af folkeskolereformen er der skabt en række nye aktører. Det er ikke kun ministeriet, Moderniseringsstyrelsen og KL overfor Danmarks Lærerforening. De aktører, der får nye roller er eleverne og forældrene samt skolelederne. Samtidig gives nye grupper af aktører som idrætsforeninger, NGO’ere og virksomheder væsentlige opgaver. Blandt virksomhederne har Mærsk gjort sig bemærket ved at donere 1. mia. kr. til implementering af folkeskolereformen. Det kræver, at eksisterende aktører og nye aktører får medansvar for at drive reformerne fremad. I Miljøministeriet vil miljøministeren engagere virksomhederne og NGO’erne om nye affaldsstrategier gennem at bruge partnerskaber som et virkemiddel. I Digitaliseringsstyrelsen rækker i øjeblikket ud til virksomheder og borgere for at få dem aktivt til at tage digitaliseringsreformen til sig – og til allerede at være med til at forme fremtidens digitaliseringsstrategi.

 • Ledelse af partnerskaber kræver aktiv og fokuseret ledelse

En aktiv og fokuseret ledelsesindsats er meget ofte nøglen til at få partnerskaber til at fungere. Vi har nævnt det nye engagement hos ministerierne. Et andet eksempel er Fuldkornspartnerskabet, der arbejder for bedre sundhed gennem at få den danske befolkning til at spise mere fuldkorn. Fuldkornspartnerskaber forener bl.a. Fødevarestyrelsen, NGO’er som Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse med virksomheder, som producerer og sælger brød for at få et resultat i hus. Og resultatet er til at få øje på. Mængden og forbruget af fuldkornsprodukter er øget. Folkesundheden forbedres. Ledelsen i Fuldkornspartnerskaber arbejder aktivt og fokuseret på at skabe engagement og opbakning til Fuldkornspartnerskabets arbejde. Set i det større perspektiv viser forskning i implementering af reformer også, at aktiv og fokuseret ledelsen gennem partnerskaber giver resultater. Den amerikanske forsker, Patashnik, har i sine undersøgelser vist, at hvis der kan blive skabt nye aktører og dannet nye relationer mellem aktørerne, opstår der en helt ny situation. Der bliver en ny konstellation af aktører. Alford & O’Flynn, der er to forskere fra Melbourne i Australien, har undersøgt de kompetencer som aktiv partnerskabsledelse kræver af de offentlige ledere. En anden amerikaner, Ed De Seve, var med i spidsen for at implementere den amerikanske økonomiske stimuluspakke på mange mia. dollars i Obamas første regeringsperiode og han gjorde det gennem styrede partnerskaber (eller netværk). Ledelsen har en rolle med aktivt og fokuseret at lede partnerskabet. DeSeves og andres indsats skabte i øvrigt også synlige resultater, som kan ses i dag: den amerikanske økonomi skaber jobs og er i fremgang.

Der vil være personer, der siger, at politikere tromler reformer igennem. Der vil også være personer, der ikke kan få øje på resultaterne fra indsatsen med at lede og implementere reformer gennem partnerskaber. Til dem kan jeg sige, at vi har her nævnt nogle af mest markante og mest komplekse områder at reformere – folkeskole, beskæftigelse, digitalisering. Samarbejde for at opnå bæredygtige resultater er et vilkår her.

Resultater af reformer opnås ikke gennem konflikt og grøftegravning, men gennem nye samarbejdsrelationer og konstellationer. Resultater af reformer kræver, at lederne konstant tænker i, hvordan partnerskabsrelationer kan skabes, udbygges og vedligeholdes, så partnerne er engagerede i reformerne.

 

Fra implementering til realisering i 2015

Når vi tager hul på 2015 tager vi samtidig hul på tredje år i samarbejdet mellem Undervisningsministeriet og MindLab. I samarbejdet med Undervisningsministeriet har vi de seneste år især haft fokus på udviklingen og implementeringen af reformer. Det fokus vil fortsætte i 2015. Undervisningsministeriet står overfor en række store opgaver i relation til implementering af folkeskolereformen og reformen på Erhvervsskoleområdet. Samarbejdet er dels rettet mod implementering og dels mod ministeriets udvikling af egen organisation med styrket fokus på realisering og virkeliggørelse af reformerne. Der er tre elementer i samarbejdet:

1. Som led i folkeskolereformen er Fælles Mål præciseret og forenklet. Formålet med forenklingen af Fælles Mål er, at det skal understøtte det øgede fokus på elevernes læring. De tidligere fælles mål var så svære at bruge, at mange lærere ikke benyttede dem i planlægningen af deres undervisning. Heller ikke ledere, forældre og elever kunne forstå målene godt nok. Der er blevet udarbejdet nye fælles mål, som skal understøtte de arbejdsformer, som reformen lægger op til. Undervisningsministeriet skal efter sommerferien 2015 lancere nye Fælles mål på alle skoler i landet. Allerede nu er flere skoler i gang med at arbejde med de nye Fælles mål. MindLab skal bistå Undervisningsministeriet i at afprøve forskellige løsningsspor, som understøtter anvendelsen og formidlingen af de nye forenklede Fælles Mål. Målet med samarbejdet er at sikre, at vejlednings- og inspirationsmateriale samt vejledningsindsatser i størst mulig grad tager udgangspunkt i kommunernes og skolernes behov.

2. For det andet, at understøtte Erhvervsskolereformen. Også her vil MindLab samarbejde med Undervisningsministeriet om, hvordan forskellige nye løsninger kan understøtte implementeringen af reformen.

3. For det tredje at understøtte øget brugerinddragelse i Undervisningsministeriet. Lovforslag og rammer for skolerne spiller en væsentlig rolle, men forandring og forbedring begynder først, når den enkelte pædagog, lærer eller leder fører forandring ud i livet sammen med børnene og deres forældre. Ministeriet er derfor interesserede i at blive klogere på, hvordan de kan få endnu mere viden om, hvad der rører sig på skolerne og hvordan de kan bruge den viden til at understøtte implementeringen. Her vil MindLab bidrage med et kompetent internationalt netværk, som kan bidrage med inspiration på dette område. Her kan MindLab også byde ind med erfaringer fra Beskæftigelsesministeriets områder, da de ligesom Undervisningsministeriet står overfor at implementere store reformer på blandt andet førtidspensionsområdet. Her er der vigtige spørgsmål, som går på tværs af ministerområder: Hvordan kan man bedst muligt understøtte reformen, når den møder virkeligheden og borgernes konkrete oplevelser? Hvilke krav stiller en succesfuld implementering til borgerne? Og hvad skal andre aktører gøre anderledes?

De initiativer MindLab skal understøtte på Undervisningsministeriets område i 2015, er generelt set en udmøntning af et fælles fokus på implementering og realisering af reformer i hele MindLab’s ejerkreds. Der er stor interesse i MindLab’s bestyrelse for den svære øvelse, det er at få den politiske intention i de enkelte reformer med, hele vejen ud til borgerne.

Ser man på tværs af vores arbejde med Undervisningsministeriet og de øvrige ejere af MindLab, så tror vi, at 2015 bliver et år, hvor vi bliver klogere på det delikate sted i implementeringsprocessen, hvor nye tiltag ikke bare er indført, men hvor de rent faktisk er taget i brug. Der, hvor borgere og virksomheder oversætter reformens rammer til det, de betyder for lige præcis deres dagligdag og giver mening. Ministerier og styrelser skal have en langt dybere forståelse af, hvilke lokale dilemmaer og udfordringer der opstår som følge af nye tiltag, og aktivt hjælpe de lokale kræfter med at prioritere.

Vi ser meget frem til vores samarbejde med Undervisningsministeriet i det kommende år.

Designmetoder og servicerejser i UNDP Moldova

FN’s udviklingsprogram UNDP har i Moldova gennem de seneste år arbejdet på integrere designmetoder i udviklingen af den offentlige sektor. De har udviklet et social innovation hub, hvor nye løsningsspor bliver færdiggjort i tæt samarbejde med embedsværket både på centralt og lokalt niveau.

Senest har UNDP Moldova, i samarbejde med Moldova e-Government Center, lanceret et lab, et såkaldt Mi Lab (Moldova Innovation Lab). Det nye lab skal bidrage med integration af samproduktioner og design metoder i forbindelse med den daglige praksis i UNDP’s arbejde i regionen.

MindLab har samarbejdet med UNDP Moldova og lagde igen i år i december vejen forbi landet. De første par dage for at undervise embedsfolk fra centraladministrationen i design metoder og teknikker, som skal gøre det nemmere at prøve sig frem, når de nye løsninger bliver til. Blandt andre deltog repræsentanter for Moldova’s Undervisningsministerium, Landbrugsministerium, Skatteministerium og Statsministerium i undervisningen.

Den sidste dag var dedikeret til at udvikle skitser på, hvordan to konkrete services kunne se ud i fremtiden i Moldova. Her arbejdede de ansvarlige repræsentanter fra centralt hold og fra lokalt niveau på at udvikle et bedre og mere gnidningsfri forløb for borgerne.

En borgmester fra den lille by Ciuciuleni mødte op til workshop med nogle af sine medarbejder for at se på, hvordan det kunne blive nemmere for de lokale borgere at få hjælp, når de er i en akut økonomisk krise. I dag er det nemlig meget langsommeligt, kræver besøg til en række forskellige myndigheder og nogle gange er det faktisk helt umuligt at samle alle de relevante dokumenter sammen. Mange må give op, bliver afvist eller får så lille en økonomisk kompensation, at det slet ikke hjælper. En ny servicerejse tog form på workshoppen.

Repræsentanter for ledere og sagsbehandlere fra centralt niveau udviklede en ny elektronisk service for tildeling af børnepenge. I dag er der 26 steps som ansøgerne skal igennem, før de kan få tildelt børnepengene. I den nye løsning skal borgeren ikke længere skulle være postbud mellem en lang række forskellige aktører. De kan gå på nettet og give alle de relevante og nødvendige oplysninger på én gang. En retænkning af back-office funktionen betyder, at myndighederne nu deler informationen med hinanden. Prototypen på den nye service bliver lanceret i foråret 2015.

Læs mere om service design i Moldova i dette indlæg af Cristina Lisii og Dmitri Belan fra the Social Innovation Hub. Eller læs UNDP’s indlæg om MindLab’s bidrag her.

For mere information om UNDP’s samarbejde med MindLab, læs Cornelia Amihalachioaes blog. Cornelia er Social Innovation Officer, i Moldovas E-Gov Centre

 

 

 

MindLab har tidligere samarbejdet med UNDP’s udviklingsenhed Knowledge and Innovation. Se en lille film om samarbejdet her.

olderTidligere indlæg